:: อุณหภูมิน้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า วันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 07:20 น.
 จุดวัด Outfall 2   25.4  ℃
ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 40  ℃

:: คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง วันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 07:30 น.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ออกซิเจน(%)
ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)*
ค่าที่ปล่อยออก
ค่ามาตรฐาน
 เครื่องที่ 1 (TP1) หยุดเดินเครื่อง หยุดเดินเครื่อง 200
 เครื่องที่ 2 (TP2) หยุดเดินเครื่อง หยุดเดินเครื่อง 200
 เครื่องที่ 3 (TP3) หยุดเดินเครื่อง หยุดเดินเครื่อง 200
 เครื่องที่ 4 (TP4) หยุดเดินเครื่อง หยุดเดินเครื่อง 200

:: คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง วันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 07:15 น.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ออกซิเจน(%)
ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)*
ค่าที่ปล่อยออก
ค่ามาตรฐาน
 ชุดที่ 3 (BG 31)
 0.00   0.00 230
 ชุดที่ 3 (BG 32)
0.00   0.00 230
 ชุดที่ 4 (BG 41)
0.00   0.00 230
 ชุดที่ 4 (BG 42)
0.00   0.00 230
 ชุดที่ 5 (BG 51)
14.18   41.16 96
 ชุดที่ 5 (BG 52)
14.22   36.76 96
:: ความหมายของสัญลักษณ์ แสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
คุณภาพดี
 คุณภาพไม่ดี
 ตรวจสอบอุปกรณ์หรือหยุดเดินเครื่อง
::  * Excess O2 : 7%

ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุก 15 นาที (โดยอัตโนมัติ)
ติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์ 038-573-420 ต่อ 3512