:: อุณหภูมิน้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 06:00 น.
 จุดวัด Outfall 2   32.2  ℃
ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 40  ℃

:: คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 06:00 น.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ออกซิเจน(%)
ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)*
ค่าที่ปล่อยออก
ค่ามาตรฐาน
 เครื่องที่ 3 (TP3) หยุดเดินเครื่อง 200
 เครื่องที่ 4 (TP4) หยุดเดินเครื่อง หยุดเดินเครื่อง 200

:: คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 05:50 น.
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ออกซิเจน(%)
ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)*
ค่าที่ปล่อยออก
ค่ามาตรฐาน
 ชุดที่ 5 (BG 51)
หยุดเดินเครื่อง   หยุดเดินเครื่อง 96
 ชุดที่ 5 (BG 52)
หยุดเดินเครื่อง   หยุดเดินเครื่อง 96
:: ความหมายของสัญลักษณ์ แสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
คุณภาพดี
 คุณภาพไม่ดี
 ตรวจสอบอุปกรณ์หรือหยุดเดินเครื่อง
::  * Excess O2 : 7%

ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุก 15 นาที (โดยอัตโนมัติ)
ติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์ 038-573-420 ต่อ 3512