โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น ๓,๗๒๙,๖๘๐ กิโลวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ๑๔,๙๙๘ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โรงไฟฟ้าบางปะกงตั้ง อยู่บนเนื้อที่๑,๑๓๔ ไร่ บริเวณชายฝั่งของแม่น้ำบางปะกง ที่บ้านหมู่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ ๑๑ กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ ไปทางเหนือประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ห่างจากกรุงเทพ ๖๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพไปตามถนนบางนาตราด เมื่อถึงจังหวัด ฉะเชิงเทราข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อโรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าจากจุด นี้ไปอีกเป็นระยะทาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้า

โรงฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงฟ้าไฟ้ฟ้าพลังงานความร้อน จำนวน ๔ เครื่อง และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน ๔ ชุด โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๐ ประกอบด้วยงานก่อสร้างดังนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จำนวน ๒ เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ ๕๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์สามารถใช้ทั้งน้ำมัน เตาและก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน ๒ ชุดกำลังผลิตชุดละ ๓๗๗,๕๐๐ กิโลวัตต์โดยแต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันแก๊สขนาด ๖๐,๗๐๐ กิโลวัตต์ ๔ เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน ไอน้ำ ขนาด ๑๗๗๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑เครื่อง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม๒๕๒๗ รามกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ๑,๘๖๐,๖๐๐กิโลวัตต์
ระยะที่ ๒ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้ขยายตัวสูงขึ้นมากการใช้ไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ คาดการณ์ไว้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงวางแผนเร่งพัฒนาผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการ ไฟฟ้าอย่าง เพียงพอ และเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าบางประกงระยะที่ ๒ ได้รีบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๑ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที่ ๒ จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๓๑ ซึ่งประกอบด้วย

-โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เครื่องที่ ๓ และเครื่องที่ ๔ กำลังผลิตเครื่องละ ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชุดที่๓ และชุดที่ ๔ กำลังผลิตชุดละ ๓๐๗,๐๐๐ กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันแก๊สขนาด ๑๐๔,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๒ เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และเครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันไอน้ำขนาด ๙๙,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๑เครื่อง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ ๒ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๓๕ รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ๑,๘๑๔,๐๐๐ กิโลวัตต์