ค่ายเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว น้องใหม่ไฟแรงเกินคาด

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2556
นายสุชิน สุวรรณโฆษิต ประธาน
CSR โรงไฟฟ้าบางปะกง
ร่วมกับโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”

จัดค่ายเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว ที่เขื่อนสิริกิติ์
ตามกรอบแนวคิดของ นายกรศิษฎ์   ภัคโชตานนท์ ชฟฟ3.

ดำเนินการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วของโรงไฟฟ้าบางปะกง
โดยใช้ขยะที่คัดแยกออกมา
นำไปเลี้ยงปลาหรือสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติ
โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
 ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมติดตามผล และร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการ

(จำนวนผู้เยี่ยมชม 1168 คน)