นายศุภกฤต  กระต่ายทอง
ประธานคณะทำงานโครงการปลาในระบบน้ำทิ้งภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง


นำเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียวและมัคคุเทศก์น้อย
มาปั่นจักรยานเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าสีเขียว
ในฐานเรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ฐานกล้วย กล้วย  ฐานอุทยานเพลง ไม้มงคลประจำจังหวัด 77 แห่ง
ฐานพลังงานทดแทน  ฐานการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้ง และนำปลาอีกง ปลาทับทิม ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดภาระกิจของ กฟผ. สู่รุ่นน้องและชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้าบางปะกง ต่อไป

(จำนวนผู้เยี่ยมชม 1165 คน)