ปี 2566


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2566
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2566

รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2566

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงาน “โครงการบางปะกงโมเดล”

ISO 14001

มีผลถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2569

ISO 45001

มีผลถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2569

Green Industry ระดับ 4

มีผลถึง วันที่ 27 เมษายน 2569

ปี 2565


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2565
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2565
Green Industry ระดับ 3
มีผลถึง วันที่ 4 เมษายน 2567

ปี 2564


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2564
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2564
โล่ห์ EIA Monitoring Award ประจำปี 2564
ใบรับรอง EIA Monitoring Award ประจำปี 2564

ปี 2563


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2563
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2563
โล่ห์ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำปี 2563
ใบรับรอง รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำปี 2563

ISO 14001

มีผลถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ISO 45001

มีผลถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2566

ปี 2562


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2562
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2562
โล่ห์ โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

ระดับ ดีเลิศ

ปี 2561


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2561
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2561
โล่ห์ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิถีชุมชนพื้นบ้านป่าชายเลนฯ ประจำปี 2561

ระดับ ดีเลิศ

ปี 2560


โล่ห์ CSR-DIW ประจำปี 2560
ใบรับรอง CSR-DIW ประจำปี 2560
ใบรับรอง โครงการธนาคารต้นกล้าป่าชายเลนตามรอยพ่อ ประจำปี 2560

ระดับ ดีเลิศ


จำนวนผู้เข้าชม 6537 คน